It’s pancake face.

This aint no fuckin joke.

This ain't no fuckin' joke.

You’ve been warned.

Advertisements